Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

   Bytí je život. Existence. Být znamená žít, existovat. Bytí neboli existence nachází vyjádření v různých aspektech žití: v myšlení, mluvení, dělání, prožívání, cítění. Všechny stránky života mají svůj základ v Bytí.
   Vyvstává otázka, jak pochopit Bytí ve smyslu všech různých aspektů života, se kterými se důvěrně známe. Jak můžeme poznat Bytí ve smyslu světa, a jaký je jeho vztah ke světu forem a jevů, ve kterém žijeme?
   Jak můžeme rozlišit existenci od toho, co existuje?
   Existence je abstraktní, to co existuje je konkrétní.
   Můžeme říci, že existence je sám život, zatímco to co existuje, je stále se měnící jevová fáze neměnné reality existence. Existence je abstraktní stránka života, ze které vyvěrá to, co nazýváme konkrétními fázemi života, což zahrnuje všechny aspekty člověka - tělo, mysl, myšlení, mluvení, jednání, chování, prožívání a ovlivňování okolí, včetně všech aspektů kosmické existence.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Program Transcendentální meditace (TM) představuje inovační metodu pro účinný rozvoj lidských zdrojů. Jak ukazuje praxe a obsáhlý vědecký výzkum, program TM rozvíjí žádoucí dovednosti a kompetence, zlepšuje celkové zdraví, zkvalitňuje vztahy a je vynikající prevencí dnešní epidemie stresu.


Program TM byl obrozen a uveden do světa v 50.letech minulého století předním světovým odborníkem v oblasti vědy o vědomí Mahariši Mahešem Jogi. Od té doby se šíří a aplikuje ve stále větším měřítku. Jak narůstá jeho objektivní vědecké ověření účinnosti, roste zájem nejen jednotlivců, ale je implementován do škol, zdravotnických zařízení, v programech wellness a lázeňství a podobně. I když se jedná o inovativní vzdělávací prvek, není to nový program, ale jeho historie sahá až 5000 let zpět, kdy jsou první zmínky ve Védě, což je nejstarší záznam vědění a zkušeností z historie lidstva.

Program TM je prostá, přirozená psychofyziologická metoda, jež umožňuje manifestovat vrozený skrytý potenciál lidské fyziologie.
Nejedná se o nějaký filosofický či náboženský systém nebo myšlenkový proud, ale o metodu pro plné využití možnosti fyziologie a přirozené schopnosti člověka kultivovat koexistenci klidu a dynamismu, jednoty a rozmanitosti, syntézy a analýzy, bodu a nekonečnosti. Tímto procesem se mysl trénuje a s tím roste inteligence, tvořivost, etické kvality a efektivnost v aktivitě.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Mahariši Maheš Jogi
Věda o Bytí a umění žití, Transcendentální meditace
Část I Věda o Bytí, Kapitola 11: KARMA A BYTÍ
 

   Karma znamená činnost nebo aktivitu.
   V předchozí kapitole jsme viděli vztah mezi Bytím a karmou a zjistili jsme, že karma je protikladem základní přirozenosti Bytí. Bytí jenom je. Bytí je absolutní existence, zatímco karma je nástroj, prostřednictvím kterého neustále pokračuje cyklus tvoření, evoluce a rozpuštění. Vidíme tedy, že základní přirozenost karmy se určitě neshoduje se základní přirozeností Bytí, které jenom je.
   Žádná karma nemůže nikdy dosáhnout stavu Bytí. Procesem karmy člověk musí stále pokračovat v aktivitě: ve věčném cyklu zrození a smrti, stvoření, evoluce a rozpadu. Když je karma takto protichůdná stavu Bytí, pak jakýkoli postup přivést karmu ke konci, bude mít určitě za výsledek stav Bytí.
   Viděli jsme, že stav Bytí je provždy tatáž všudypřítomná transcendentální absolutní existence, je tam pořád. Avšak, život jedince, pohybující se v kole karmy, zůstává vždy na poli relativní existence a jasně postrádá nádheru Bytí. Jak jsme již viděli, život jedince i kosmu je vytvářen, udržován a rozpouštěn silou karmy. To proto jsou všichni lidé a všechny bytosti ve světě vystavení síle karmy. Tak síla karmy nadále udržuje život v relativním poli a jedinec je stále vyčleňován ze sféry čistého Bytí.
   Kdyby byl dostupný způsob, jak se vyhnout spárům karmy, byl by to způsob, jak dosáhnout stavu věčného Bytí. V kapitole "Jak kontaktovat Bytí" uvidíme, že prostřednictvím techniky minimalizace aktivity, zážitkem a konečně transcendováním - překročením nejjemnějšího pole aktivity, člověk dospěje do stavu Bytí, pole věčného života.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.