Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Transcendentální meditace, vzdělávání pro rozvoj duševního kapitálu

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Program Transcendentální meditace (TM) představuje inovační metodu pro účinný rozvoj lidských zdrojů. Jak ukazuje praxe a obsáhlý vědecký výzkum, program TM rozvíjí žádoucí dovednosti a kompetence, zlepšuje celkové zdraví, zkvalitňuje vztahy a je vynikající prevencí dnešní epidemie stresu.


Program TM byl obrozen a uveden do světa v 50.letech minulého století předním světovým odborníkem v oblasti vědy o vědomí Mahariši Mahešem Jogi. Od té doby se šíří a aplikuje ve stále větším měřítku. Jak narůstá jeho objektivní vědecké ověření účinnosti, roste zájem nejen jednotlivců, ale je implementován do škol, zdravotnických zařízení, v programech wellness a lázeňství a podobně. I když se jedná o inovativní vzdělávací prvek, není to nový program, ale jeho historie sahá až 5000 let zpět, kdy jsou první zmínky ve Védě, což je nejstarší záznam vědění a zkušeností z historie lidstva.

Program TM je prostá, přirozená psychofyziologická metoda, jež umožňuje manifestovat vrozený skrytý potenciál lidské fyziologie.
Nejedná se o nějaký filosofický či náboženský systém nebo myšlenkový proud, ale o metodu pro plné využití možnosti fyziologie a přirozené schopnosti člověka kultivovat koexistenci klidu a dynamismu, jednoty a rozmanitosti, syntézy a analýzy, bodu a nekonečnosti. Tímto procesem se mysl trénuje a s tím roste inteligence, tvořivost, etické kvality a efektivnost v aktivitě.


Program Transcendentální meditace („TM") patří do oblasti tzv. vnitřního vzdělávání, jež je užitečným doplňkem vnějšího vzdělávání, neboť umožňuje rozvinout vnitřní tvořivou inteligenci - latentní potenciál lidského vědomí - duševní kapitál člověka.
Program TM je přirozený a nenáročný - není pro něj třeba žádné zvláštní dovednosti, ani potřeba se snažit, soustřeďovat, uvědomovat či kontrolovat.
Slovo „transcendentální“ se vztahuje k tichému zklidněnému neprojevenému vědomí, ke sjednocenému stavu inteligence v základu mysli. Současně vyjadřuje obsah programu - co se děje v průběhu praktikování techniky TM, kdy dochází k přesunu pozornosti, k překročení povrchových úrovní mentální aktivity („object-referral“) do hlubších úrovní („subject-referral“) až ke sjednocené klidné transcendentální úrovni („Self-referral“).
Program TM je systematická vzdělávací metoda, která pochází z védské vědy o vědomí. Véda je uznávána Unescem jako unikátní vědění, nehmotné dědictví celého lidstva a podporuje se její revitalizace. Mahariši Maheš Jogi pracoval více než půl století na obrození všech aspektů Védy a tak máme v dnešní době ucelenou sestavu 40 aspektů Védy a Védské literatury k dispozici.
Jak ukazuje dlouholetý výzkum i praxe, program TM je účinným vzdělávacím nástrojem nejen pro celkový rozvoj osobnosti, ale také pro prevenci stresu a podporu celkového zdraví.

Swanson a Oates (1989) hovoří o programu TM jako o technologii kvalitativní zdokonalení (upgrading) nervového systému jedince a jako o základu pro upgrading organizace. Program TM rozpouští stresy v individuálním i kolektivním vědomí a dokáže změnit atmosféru i ve vysoce stresovém prostředí a vytvořit klima, které je optimální pro tvořivou a efektivní činnost - studium a práci. O technice TM se hovoří jako o technologii vědomí, protože je to systematický postup, který je opakovatelný, je vyučován standardním způsobem a jeho účinky jsou široce vědecky prozkoumány a povrzeny jako prospěšné (viz např. https://tmhome.com/benefits/scientific-research-on-transcendental-meditation-benefits/ , https://www.tm.org/research-on-meditation).

Murphy a Donovan (1996) uvádějí ve svém výzkumném přehledu, že program Transcendentální meditace je nejvíce vědecky prozkoumanou meditační technikou. Výzkum ukazuje, že během praktikování techniky Transcendentální meditace dochází k hluboké relaxaci, včetně přirozeného zpomalení srdeční a dechové činnosti, snížení spotřeby kyslíku a zvýšeného elektroencefalografického souladu, což poukazuje na stav hluboké kliduplné bdělosti ("restful alertness"). Uvedený zklidněný stav organismu je odlišný od relaxace jen se zavřenýma očima, jiných relaxačních metod nebo od spánku (Alexander, Cranson, Boyer a Orme-Johnson, 1986; Wallace, 1986).

Stav vědomí v tomto ztišeném či usebraném stavu je označován jako „transcendentální vědomí“, neboli 4. stav vědomí (Walace, 1970). Dlouhodobější praxe v TM (pravidelný zážitek tichého transcendentálního vědomí) umožňuje kutivaci mysli a vede k projevení širokého spektra prospěšných účinků, včetně snížené úzkosti (Eppley, Abrams a Shear, 1989), snížené potřeby lékařských ošetření a úkonů (Herron, Hillis, Mandarino, Orme-Johnson a Walton, 1996; Orme-Johnson, 1987), zvýšené produktivity a zlepšení vztahů v podnicích a organizacích (Alexander et al., 1993; Schmidt-Wilk, Alexander a Swanson, 1996).

Výzkum ve vzdělávacích institucích zjistil mimo jiné rozvoj a optimalizaci osobnosti, rozvoj inteligence, kreativity a konstruktivního myšlení, rozvoj kritického myšlení, větší sebedůvěru, větší motivaci k učení, zlepšení seberealizace a zlepšení času potřebného k reakci na podněty (Cranson et al., 1991; Alexander, Heaton a Chandler, 1994; Dillbeck, Assimakis, Raimondi, Orme-Johnson a Rowe, 1986).

Aplikace vzdělávacího programu TM na rozvíjení a podporu fyzického a duševního zdraví je v současné době středem zájmu mnoha výzkumných studií v USA, dotovaných státními granty. Jedná se např.o výzkumné studie prováděné v Centru přírodní medicíny a prevence MIM (Maharishi International University), na lékařské fakultě v Morehouse Medical School, na univerzitě University of Georgia, University of California at Irvine a v dalších. Seznam všech vědeckých prací lze nalézt ve sborníku vědeckých prací viz https://www.amazon.com/Scientific-Research-Transcendental-Meditation-Program/dp/3883330019).

Vnitřní prožitek sjednocené povahy vědomí během praktikování programu TM je spojován s měnícím se paradigmatem myšlení v managementu (Schmidt-Wilk & Heaton, 1999). Metaforický pohled na organizace jako na kvantově mechanický jev, posouvá spíše než klasický přístup pozornost od fixních rolí k vynořujícím se příležitostem, od přísných hranic autority k rozvíjejícím se sítím komunikace a od mechanické kontroly k sebeorganizaci.
Toto souvisí a plně ladí s objevy v kvantové fyzice, takže v dnešní době již přední vědci, jako např. Dr.John Hagelin, kvantový fyzik a další, potvrzují paralely a identitu mezi čistým transcendentálním vědomím a sjednoceným polem všech zákonů přírody (Unified Field).

Tak, jak se v podmínkách škol, podniků a organizací odehrává uvedený myšlenkový posun, potřebuje vzdělávání přijmout nové perspektivy a nové vzdělávací technologie, aby se v lidských zdrojích oživily charakteristiky, popisované kvantovou metaforou, včetně vyšší motivace a flexibility.
Aplikace programu TM ve školách a organizacích umožňuje rozvíjet duševní kapitál, zlepšovat mezilidské vztahy a výstupy organizace, včetně např. lepších studijních výsledků a vyšší produktivity práce.

Program TM je mentální technika a praktikuje se dvakrát denně 15-20 minut v pohodlné poyici v sedě, se zavřenýma očima. Chvilka klidu s TM, jako načerpání energie zevnitř sebe sama a příprava na účinnější aktivitu je užitečně stráveným časem a škole i jiným organizacím se mnohonásobně vyplatí. Prožitek kvantového pole sjednocené povahy vědomí během praktikování techniky TM rozvíjí přenosné dovednosti a manažerské schopnosti, jako je holistické myšlení (Gustavsson, 1992), synergická týmová činnost (Schmidt-Wilk, 1996) a spontánní vrcholová výkonnost (Harung, Heaton, Graff, & Alexander, 1996), což je jistě žádoucí a atraktivní pro každého cílevědomého a motivovaného člověka.

Závěrem lze poznamenat, že program TM má zasloužené místo v oblasti celého spektra celoživotního vzdělávání a zajisté stojí za pozornost a větší využívání, jak tomu je v mnoha případech v zahraničí.
Uvítáme zájem pedagogů, studentů, ale i dalších subjektů a organizací o jeho implementaci a o realizaci projektů v praxi.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.