Co je nového?

Novinky z naší světové organizace TM (česky/anglicky)

Problém světového míru

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Problém míru se vyřeší úplně a konečně pouze ve stavu božského vědomí či božího vědomí ve věčné svobodě. Cesta k míru se v dnešním světě stala velkým problémem ve všech jeho aspektech: v míru jedince, míru rodiny, míru společnosti i ve světovém míru.
Základem míru je blaženost. Dokud není člověk šťastný, nemůže být v míru. Mír bez skutečného trvajícího štěstí je jenom pasivita. Když člověk v noci spí, cítí nepřítomnost aktivity. Tomu se říká mír. Jakmile však ráno vstane a přichází do úrovně myšlení, mluvení a činnosti, začíná se znovu cítit mizerně. Mír, pociťovaný v nepřítomnosti aktivity, není trvalý.

Mír, který se získá vyprázdněním mysli od myšlenek, kdy je mysl pozastavená, je jenom kvůli tomu, že schází tlak myšlenek. Když se taková mysl vrátí k poli myšlení a aktivity, začne opět pociťovat tlak myšlenek a aktivity. Člověk se pak začne cítit ne-mírumilovný. Všechny takové metody ztišování mysli jsou chybné; pokud pokračovaly po dlouhou dobu, měly za následek pouze vytvoření tuposti mysli.
Ve světě je mnoho skupin, které sedí v tichu a snaží se slyšet svůj vnitřní hlas či hlas Boha, jak ho nazývají. Všechny tyto praktiky dělají mysl pasivní a otupují ji. Lidé, kteří praktikují ztišení mysli, začnou pociťovat nedostatek důvtipu. Na jejich tvářích je vidět těžkopádnost. Nejsou energičtí na poli aktivity. Vypadají mírumilovně, ale v životě jsou pasivní. Mír za cenu aktivity je mír za cenu života.
Taková zkušenost míru je za cenu účinnosti v životě a za cenu života samotného. Pokus zklidnit mysl v naději zažít čisté vědomí, znamená jít za iluzí. Když někdo nevpouští myšlenky do mysli, mysl se stane pasivní, protože zůstává na vědomé myslící úrovni bez myšlenky. Toto praktikování otupuje mysl. Co je potřebné, není snaha vyprázdnit mysl, ale vést mysl k jemnějším stavům myšlení a nakonec transcendovat nejjemnější stav a dospět do pozitivního stavu Bytí. Udržovat mysl na vědomé úrovni, znamená jenom ji vzít ven z pole aktivity a dovolit jí, aby byla pasivní neboli nečinná. To pomůže jen k tomu, že mysl ztratí jiskru a stane se těžkopádná a pasivní.
Lidé, kteří to praktikují, určitě cítí mír v životě, protože cvičí potlačení či negaci myšlení. Když mysl, která prostřednictvím takového cvičení získala kvalitu hlemýždího tempa a těžkopádnost, nezažívá myšlenky velmi energickým způsobem a nezaměstnává se energicky na poli zážitků a aktivity, mír je pociťovaný vlastní těžkopádností mysli. Kdykoli však vznikne v životě nějaký vážný problém, mysl pociťuje napětí, protože byla cvičená, aby zůstala tupá a pasivní. Jakmile se člověk musí stát aktivní a dokončit nějakou práci velmi přesným a energickým způsobem, mysl pociťuje napětí.
Takové praktiky způsobily také velké škody v rozvoji jedince i společnosti.
Zjišťujeme tedy, že metody pro zklidnění mysli vytvářejí za prvé těžkopádnost mysli, a za druhé, mír, který je pociťován, není trvalý. Proto, jak jsme řekli, mír může být trvalý jenom tehdy, když se mysl udělá navždy šťastnou. Mír může být trvalý, jen jestliže se samotná povaha mysli přemění do blaženého vědomí. Hledání míru by mělo být směrované tak, aby přivedlo mysl k poli transcendentna, zdroji všeho štěstí, prostřednictvím praktikování Transcendentální meditace.
Pokud člověk není mírumilovný, v životě vyvstává strach, nedostatek sebedůvěry a všechny ty malichernosti, a vědomí člověka se stane tak žalostně bídné, že člověk nemůže myslet a nemůže dosáhnout nic kloudného. Strach je jenom nedostatek sebejistoty a základ jistoty je spokojenost, která může vzniknout pouze ze zážitku blaženosti. Na světě není nic, co by mysli skutečně přineslo trvající spokojenost, protože všechno ve světě, i když to mysli poskytne nějaké štěstí, není dostatečně intenzivní, aby to uspokojilo její velkou žízeň po štěstí. Jediná úroveň spokojenosti je transcendentální úroveň vědomí. Dokud člověk nedosáhne tohoto stavu, jeho mír bude vždycky ohrožen vším ve světě, pro nedostatek spokojenosti.
Jediná zlatá brána k míru života je zážitek transcendentálního blaženého vědomí; každý člověk může snadno dosáhnout tuto velkou nádheru života a žít ji.
     V části "Individuální a kosmický život"1.jsme viděli, že život člověka, v každé jeho myšlence, slovu a činnosti, ovlivňuje celé pole kosmu. Proto ten, kdo má v srdci mír, přirozeně vibruje mír a harmonii a takto ovlivňuje celý vesmír. Ti, kteří jsou neklidní, plní starostí a problémů, a nemají žádný zážitek blaženého vědomí, vytvářejí v prostředí stále vliv opačné povahy. Napětí a starosti v jedinci vytvářejí vliv napětí kolem něho a kontaminují atmosféru. Všechna nepoctivá, nemorální a hříšná činnost vytváří zvrhlý a špatný vliv v atmosféře. Když je velké množství lidí ve světě nešťastných a napjatých, má atmosféra světa také tuto kvalitu. Když napětí v atmosféře přesáhne určitou hranici, atmosféra propukne do kolektivní kalamity.
Čaraka a Srušruta, velcí exponenti lékařské vědy starodávné Indie uvádějí, že dokud se lidé chovají poctivě, dotud zůstává atmosféra plná harmonických vibrací. Úroda je dobrá, slunce svítí, prší ve správné době a celý život ve stvoření se všemu těší. Když však lidé ztratí poctivost a jednají proti morálnímu kodexu života, rovnováha přírody se naruší a příroda propukne do kolektivních kalamit, jako jsou hladomory, potopy, nehody a všechno, co ničí život ve světě. Toto je diagnóza vzhledem ke zdraví světa.
Takto ze všech stran zjišťujeme, že k vytváření dobré, harmonické a zdravé atmosféry pro dobro všech bytostí na světě je nezbytné, aby člověk žil ve štěstí, míru a hojnosti. Každý člověk má možnost žít tímto způsobem.
Problém světového míru může být vyřešený pouze vyřešením problému míru jedince a problém míru jedince může být vyřešený pouze vytvořením stavu štěstí v jedinci. Proto problém míru v jedinci, v rodině, ve společnosti, v národě a ve světě jako celku, je vyřešen praktikováním Transcendentální meditace, což je přímá cesta k ustanovení blaženého vědomí v životě lidí.
Tam, kde je neshoda a rozkol v rodinách a v okruhu přátel, disharmonie se projeví v malém okruhu. Jedinci si stěží uvědomují, že přispívají k tomuto vlivu, který porušuje a ničí mír světa prostřednictvím rozladění, zlomyslnosti, špatného chování, drsných slov a utrpení, které vytvářejí.
Všechny mezinárodní konflikty jsou způsobené souhrnem velkých napětí v atmosféře, která byla uvolněna jedinci. Jedinec si stěží uvědomuje, že neustále, prostřednictvím svých myšlenek, řeči a činnosti, kupí vliv nenávisti a napětí v atmosféře, jež jednou propukne a přinese mu zpět výsledky toho, co kolem sebe nahromadil.
V části "Individuální a kosmický život"1. jsme viděli, jak je život jedince zodpovědný za život vesmíru. Po prostudování části "Karma a Bytí"2. chápeme, jak je člověk za každou svou činnost zodpovědný celému světu.
Nyní je nejvyšší doba pro všechny, kteří se zajímají o světový mír, aby začali od jedince jako jednotky vesmírného života. Snažit se vyřešit problém mezinárodních konfliktů a ignorovat úroveň individuálních problémů, to není přiměřené úsilí k ustanovení světového míru.
Je-li dnes krize v Berlíně, uhání mysl každého státníka do Berlína. Stane-li se něco v Kongu, celá pozornost jde do Konga. Jakmile se bojuje v Himalájích, pozornost všech je nasměrovaná tam. Vyřešit tyto problémy izolovaně, je snahou podobnou tomu, kdy chceme uzdravit list pouhým jeho zalitím, namísto abychom zalili kořen. Nyní by člověk měl být dostatečně moudrý, aby věděl, že listu může napomoci pouze zalévání kořene. Dnes by státníci světa, ve svém úsilí vytvořit světový mír, měli být natolik moudří, aby přijali způsoby a prostředky, jak přinést štěstí a tvořivý mír do života jedinců.
Všechny chvályhodné cíle OSN jsou pouze lechtáním povrchu problému světového míru. Kdyby se mohla využít mysl a zdroje všech státníků k popularizaci a k účinnému předání Transcendentální meditace jednotlivým lidem, tvář světa a světová situace by se mohly změnit přes noc.
Je ostuda, že s veškerou inteligencí a upřímností v úsilí pomoci lidem, se pro zlepšení života jedince stěží dělá dostatek. Tak dlouho, dokud mocní státníci budou dále ignorovat možnost, jak zlepšit život jedinců a přinést lidem hojnost, štěstí a tvořivou inteligenci prostřednictvím jednoduchého systému Transcendentální meditace, se bude s problémem světového míru stále jednat na povrchu a svět bude mít dál studené a horké války.
Historie zaznamenává pokusy státníků všech dob ustanovit stav trvalého světového míru, ale protože se všechny pokusy dělaly na povrchové mezinárodní úrovni a nikoli na úrovni zlepšení jedince, problém světového míru je problém pro každou generaci.
     UNESCO1 3. se pokouší zlepšit jedince, ale všechny jejich pokusy jsou zase v povrchových hodnotách života. Pokusy rozvinout kulturní vztahy mezi národy a přinést gramotnost méně vyvinutým oblastem světa, jsou stále jen šimrání povrchu problému světového míru.
Zde je příležitost pro každou velkou mysl, pro každého, kdo je zaměstnaný v UNESCO, aby si vzal za své, a se svými velkými možnostmi uvedl tento jednoduchý systém Transcendentální meditace všude, ke každému jedinci; jedině tak se ustanoví se přirozený stav trvalého světového míru. Na všech úrovních mezinárodního života tu bude láska, laskavost, přízeň, uznání a vzájemný obdiv. Zde je něco, co má praktickou hodnotu, co může skutečně změnit tvář světa do stavu štěstí, míru, tvořivosti, laskavosti a lásky, a odstranit utrpení, bídu, pochyby, nenávist a strach.
Generaci, jejíž vůdci budou upřímně široce aplikovat systém Transcendentální meditace do života lidí, se podaří vytvořit stav trvalého světového míru. Pokud to státníci a vlivní lídři veřejného života současné generace učiní, získají si dobrou pověst a budou se těšit spokojenosti, že zanechají příští generaci lepší svět.
Pevný základ pro trvalý mír a štěstí ve světě může položit současná generace. Úspěch závisí na konání těch lidí, kteří mají schopnost a zdroje k uskutečnění něčeho, co má praktickou hodnotu. Pokud ti šťastní jedinci současné generace položí správné základy a jestliže šťastní vůdcové příští generace uvedou pravidelné praktikování této Transcendentální meditace do života svých lidí, bude tu nádhera života, které se budou těšit všechny generace na všech úrovních. Aby se tak stalo, je upřímná modlitba k Všemohoucímu od všech lidí dobré vůle.

O nás

Globální země světového míru, z.s. je součástí mezinárodní organizace a oficiálně učí techniku Transcendentální Meditace.
Ochrana osobních údajů

Mezinárodní stránky

© 2023 Globální země světového míru, z.s. All Rights Reserved.
Technika Transcendentální Meditace není náhradou za profesionální lékařskou péči. V případě potřeby, co se týče vašeho zdravotního stavu, konzultujte svého lékaře.